martes, 21 de diciembre de 2010

UF2 activitat 3 l'aparell motor. Proposta en Grup




EVOLUCIÓ DE LA MOTRICITAT:


És un procés de desenvolupament de coordinació de la ment i el cos, que s'inicia des de ben petit, des del seu naixement amb reaccions a l'estímul i reaccions innates, fins als 6 anys d'edat.
També cal dir que influeix un desenvolupament fisiològic, físic, psíquic, etc. per aconseguir  el seu desenvolulupament com a persona.



1r any:

- Mantenint-li el cos en posició erecta, sosté el cap durant més de deu segons. ( 2-3-4 mesos).
            

- Es gira tot sol passant de la posició prona a la supina i inversament. ( 5-6-7 mesos).
            

- Sostenint-lo pels braços es manté dret, amb els peus a terra i les cames esteses en posició vertical.    ( 6-7-8 mesos).
           

- S'asseu tot sol a partir de la posició prona i supina. ( 8-9-10).
           

- Se s'osté sol, dret, sense agafar-se en lloc durant més de deu segons. ( 11-12-13).



                                                                   

http://www.youtube.com/watch?v=VTeB93xLoi8
http://www.youtube.com/watch?v=ZZRFDFVtRTg&feature=related





2n any:

-Comença a córrer lliurement. (22,23,24 mesos)

-L'activitat de "ir hacia ti", t'asseus a una certa distància i tendeixes els braços cridant-lo perquè vingui cap a tu. (1 anys)

- Donar-li un tricicle o un altre juguet per impulsar-lo amb els peus. (2 anys i mitg)



Dels 24 als 36 mesos:

- Copia un cercle, fa una torre de vuit cubs, agafa un llapis, beu emprant una palleta, obre la porta i sap desenbolicar sense estripar el paper, doblegar papers per imitació fent un sol plec.

 


miércoles, 15 de diciembre de 2010

UF2 activitat 3 l'aparell motor. Proposta individual


Les conductes més importants que personalment destacaria són:



-Sosté el cap durant més de deu segons. (3, 4 5 mesos)

-S’asseu tot sol a partir de la posició prona i de la supina. (8,9,10 mesos)

-Es desplaça sol per terra. (9,10,11 mesos)












-Deixant-lo assegut a terra, s’aixeca tot sol agafant-se a un suport. (10,11 i 12 mesos)

-Se sosté sol, dret, sense agafar-se en lloc durant més de deu segons. (11,12 i 13 mesos)

-Camina tot sol un mínim de deu passes. (13,14, 15 mesos)

-Puja i baixa un graó d’escala donant-li la mà. (18,19,20 mesos)






-Comença a córrer lliurement. (22,23,24 mesos)







-L'activitat de "ir hacia ti", t'asseus a una certa distància i tendeixes els braços cridant-lo perquè vingui cap a tu. (1 anys)

- Donar-li un tricicle o un altre juguet per impulsar-lo amb els peus. (2 anys i mitg)

sábado, 20 de noviembre de 2010

ELS SENTITS ( Activitat 2 en grup ).

LA VISTA:  La vista és un sentit  que ens permet percebre sensacions lluminoses i captar la forma, el color,...

  • 1r mes --> apareix l'acomodació de distàncies, primera i segona setmana hi ha resposta a la profunditat.
  • 4t mes--> acomodació de distàncies com l'adult (respon a l'estímul)
  • 12è mes--> diferències de colors, diferències de tonalitat igual que l'adult.
  • 2n any--> distinció de colors, preferència en tons clras i distinció de formes (triangle, quadrat,...)
  • 3è any--> coneix el nom de tres o quatre colors i els aplica adequadament.




 
L'OÏDA:

Respon al so durant les primeres hores de vida, es el sentit que més desenvolupa el fet.
El procés de maduració s’inicia al naixement.
22 setmanes de gestació el feto respondrà al so, ritme i melodia.
1er mes: pot localitzar el soroll i s’interessa especialment per la veu humana
3er i 4rmes:es concentra quan escolta un soroll i gira el cap a on prove el soroll
5e mes: distingeix les veus dels seus familiars
2 i 3 anys : el nen ja pot reconèixer una cançó
.







                                 EL GUST


El nadó en l'época de la lactància reacciona a diversos sabors com el dolç i el àcid, solament alguns d'àquets reaccionen davant de sabors com poden ser el salat i amarg..
A partir del tercer o quart mes els bebes son capaços de ficar-se objectes a la boca i comencen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, exercitant el sentit del gust, la vista i el tacte.
Es important que li donen la possibilitat desde ben petits, amb el gust, de conèixer diferents materials dels objectes perquè puguin desenvolupar aquest sentit.










                                EL TACTE
      El nadó és mostra insegur durant els pimers mesos i està sotmès a un procés d’aprenentatge en el nen fins al 8 any o 10 mesos l’exercici és a través de la boca.
     12 mesos:el tacte s’exerceix a través del palmell de la mà.
     3è any +: és molt important junt amb la visual i l’auditiva .
                                                         






                            L'OLFACTE


En el moment de néixer el sentit de l'olfacte ja està força desenvolupat.
El nadó diferencia les olors agradables, fruita, de les desagradables, peix o ous podrits, i té tendència i preferència cap a olors conegudes. L'olfacte aconsegueix un desenvolupament màxim quan l'infant té 3 anys i la seva evolució perceptiva va lligada al desenvolupament del gust



miércoles, 17 de noviembre de 2010

ELS SENTITS ( Activitat 2 Individual )

LA VISTA :




-  Primer mes: Comença a
aparèixer l'acomodació de distàncies.

- A partir del tercer mes: Distingeix objectes de diferents colors.

- A partir del quart i cinquè mes: Mostra preferència per els objectes vius i brillants.

- A partir de l'any: Responen a diferències de color i distingeix l'objecte que l'interesa.

- Als dos anys: Distinció dels colors fonamentals. Tenen preferències de colors càlids i tambè distinció de les formes fonamentals com per exemple: la rodona, el triangle...

- Als tres anys: Coneix el nom de tres o quatre colors.






L'OïDA :


- Un dels sentits que més desarrolla el fetus és l'oïda.

- Primer mes: El nen pot localitzar el soroll que l'interessa.

- Quatre mesos: Mostra gran sensibilitat a l'entonació i a la música.

- Cinc mesos: Distingeix la veu dels seus familiars.

- Entre els dos i tres anys: El nen es capaç de reconèixer  una cançó.




OLFACTE I GUST :


- Dóna respostes positives al sabor dolç i negatives al sabor salat, agre o amarg.

- Com la resta de les modalitats sensitives, està sotmès a un procès d'aprenentatge lligat molt especialment a l'alimentació.

- A partir del tercer i quart mes: els nadons són capaços de posarse un objecte a la boca i començen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, pel que podem dir que va exercitan el sentit del gust, la vista i el tacte.


- Al tercer any: Classifica les olors agradables i desagradables.


- Pel que fa a l'olfacte, és el sentit menys desarrollat.









EL TACTE :


- El sentit del tacte te un màxim desenvolupament en el recent nascut.

- Als dotze mesos: El tacte s'exerceix a través del palmell de la mà.

- Als divuit mesos: El nen és capaç de reaccionar al picor.

-Als dos anys: El nen es capaç de localitzar el punt del dolor en el seu cos.

- Als tres anys: El nen necessita manipular i explorar lliurement els objectes.

lunes, 8 de noviembre de 2010

Activitat 1 Unitat formativa 5, Grupal

 
 
 
Psicomotricitat: És la relació que hi ha entre les adquisicions cognitives, emocionals i motrius amb l'infant, les quals, ajudar arribar a la maduració mitjançant la pràctica psicomotriu per aconseguir un estimulacio motora, desenvolupament de la ment.
 
 
 
 
 
 
 
 


 Psicomotricitat relacional: s'ha d'estimular al nen per a que faci el que vulgui, es satisfer el desig del nen. L'infant s'ha de posar en contacte amb els altres. La finalitat és que el nen pugui, a través del seu cos, posar-se en relació amb els altres.

 
 
 
 
 
 
 
Psicomotricitat intrumental: En la psicomotricitat instrumental, el professor diu el que ha de fer el nen. La finalitat d'aquesta psicomotricitat es que el nen aprengui a dominar i tambè coordinar el seu cos.
 
 
 
 
 
 
 
Videos psicomotricitat: 

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Activitat 1 Unitat formativa 5 (individual)

                                                     CONCEPTES CLAU


Psicomotricitat : La psicomotricitat es la relació entre el cos i la ment. Serveix per desenvolupar l'activitat motora de les persones.





Tipus de psicomotricitat : 


- Relacional : La psicomotricitat relacional, satisfà els desitjos del nen. La finalitat d'aquesta psicomotricitat es que el nen atravès del seu cos es posi en contacte amb els altres, es relacioni amb els demès.





 -Intrumental : En la psicomotricitat instrumental, el professor diu el que ha de fer el nen. La finalitat d'aquesta psicomotricitat es que el nen aprengui a dominar i tambè coordinar el seu cos.