martes, 19 de abril de 2011

ACTIVITAT 9 ( SEGONA PART) ACTIVITAT ESCOLLIDA

Un cop llegides totes les propostes de les diferents activitats que hem penjat al blog, hem
decidit duu a terme l'activitat titulada: “ Què havia?”.
Creiem que és interessant realitzar-la, ja que té una mica de complicació perquè poc a poc anem augmentant la dificultat.
També hem pensat que és una activitat adequada per l'edat del nen, i tenim curiositat de com ho farà.

Fitxa de l'activitat:

 Nom de l'activitat: Què havia?

Objectius: - Memoritzar els objectes.                    
                    - Col·locar els objectes amb el ordre adequat.

Continguts: - continguts procedimentals: Memorització dels diferents objectes.
                        - continguts conceptuals: Els diferents objectes.
                       - continguts actitudinals: Participació a l'activitat.

Duració: Uns 25-30 minuts aproximadament.

Material: Una taula, i 10 objectes diferents.

Edat: 6 anys.

Desenvolupament de l'activitat: Per començar a duu a terme l'activitat col·locarem 5 objectes sobre la taula. El nen els tindrà que observar durant uns segons i intentar memoritzar-los. Un cop passat el temps, agafarem els objectes i els barrejarem amb uns altres 5 objectes més en una altra taula.
El nen tindrà que anar a la taula on hem deixat els objectes barrejats i agafar els 5 que havíem col·locat anteriorment i que ell ha memoritzat.
L'activitat la repetirem varies vegades canviant els objectes i augmentant o disminuint el numero d'objectes.
Per acabar complicarem una mica més l'activitat, farem que el nen faci el mateix, memoritzi els objectes que haurem col·locat a la taula, però els hi farem col·locar al mateix ordre com els havíem col·locat nosaltres.

Avaluació:
 

Sempre
A vegades
Sovint
Mai
Observacions
Ha memoritzat correctament els 3 objectes.

Ha memoritzat correctament els 4 objectes.

Ha memoritzat correctament els 5 objectes.

Ha col·locat els objectes al ordre que li hem demanat.

Ha participat a l'activitat.


martes, 12 de abril de 2011

ACTIVITAT 9 : COM AVALUAR LA MEMÒRIA D'UN INFANT

ACTIVITAT 9 : COM AVALUAR LA MEMÒRIA D'UN INFANT


Aquesta activitat penso que és una bona manera de tractar el tema de la memòria en un nen de 6 anys. Ja que té una mica de complicació però tampoc és massa difícil de dur-la a terme.
És un exercici que farà pensar al nen i concentrar-se.
A més a més aquesta mateixa activitat té altres parts, primer comencem amb un nivell fàcil i desprès anem augmentant a poc a poc la dificultat de l'activitat, així veurem la capacitat que pot tenir el nen a l'hora de memoritzar diferents objectes.

 • Nom de l'activitat: Què havia?

 • Objectius: - Memoritzar els objectes.

  - Col·locar els objectes amb el ordre adequat.

 • Continguts:

  - continguts procedimentals: Memorització dels diferents objectes.
  - Continguts conceptuals: Els diferents objectes.
  - continguts actitudinals: Participació a l'activitat.

 • Duració: Uns 25-30 minuts aproximadament.

 • Material: Una taula, i 10 objectes diferents.

 • Edat: 6 anys.

 • Desenvolupament de l'activitat: Per començar a duu a terme l'activitat col·locarem 5 objectes sobre la taula. El nen els tindrà que observar durant uns segons i intentar memoritzar-los. Un cop passat el temps, agafarem els objectes i els barrejarem amb uns altres 5 objectes més en una altra taula.
  El nen tindrà que anar a la taula on hem deixat els objectes barrejats i agafar els 5 que havíem col·locat anteriorment i que ell ha memoritzat.
  L'activitat la repetirem varies vegades canviant els objectes i augmentant o disminuint el numero d'objectes.
  Per acabar complicarem una mica més l'activitat, farem que el nen faci el mateix, memoritzi els objectes que haurem col·locat a la taula, però els hi farem col·locar al mateix ordre com els havíem col·locat nosaltres.

 • Avaluació:

Sempre
A vegades
Sovint
Mai
Observacions
Ha memoritzat correctament els 3 objectes.

Ha memoritzat correctament els 4 objectes.

Ha memoritzat correctament els 5 objectes.

Ha col·locat els objectes al ordre que li hem demanat.

Ha participat a l'activitat.


ACTIVITAT 9 : COM AVALUAR LA MEMÒRIA D'UN INFANT

Activitat 8 ( segona part)

Un cop he llegit els resums de les meves companyes, em quedo amb el meu.
Alguns resums m'han agradat molt com per exemple el de la Sandra, però penso que el que he fet jo està bastant complet i anomeno les parts més importants dels dos estadis.
Ademés crec que s'enten perfectament l'informació que he posat i m'anirà bé per estudiar a l'hora de l'exàmen.
L'únic potser que ha faltat al meu resum es posar alguna imatge.

miércoles, 6 de abril de 2011

ACTIVITAT 8: Fites del desenvolupament cognitiu. (Part individual)


Estadi sensoriomotor de 0-2 anys:

Piaget anomena diferents fites importants dins de l'estadi sensoriomotor.
A continuació anomenaré les deu que personalment crec que són més importants.

1- Primer anomenar els conceptes assimilació( els objectes de l'exterior s'incorporen a l'estructura mental a través dels sentits i de les accions) i acomodació ( l'infant modifica els seus esquemes adequant-los a nous objectes i situacions).
Aquest apartat és important perquè explica el moment que li presentes un objecte nou al infant fins que l'acomoda i el coneix.

2- El subestadi de 0 a 1 mes, denominat com “exercici dels reflexos”.
Trobem :
 • el reflex de succió.
 • el reflex pupil·lar.
 • sensacions visuals, acústiques, tàctils i gustatives, sense coordinació intersensorial.
3- El subestadi de 1 a 4 mesos, denominat com les primeres adaptacions sensoriomotrius i reacció circular primària.
L'infant efectua reaccions circulars, que són accions centrades en el seu propi cos.

4- Les reaccions circulars secundàries, que apareixen en el subestadi de 4 a 8 mesos.
El nadó, quan se li presenta un espectacle interessant sobre el que no actua directament, intenta fer-lo durar mitjançant reaccions circulars.
Cal destacar que no hi ha conductes intencionals i que pot fer alguns tipus d'imitació sempre i quan siguin visibles per a ell quan les reprodueixi.

5- Subestadi de 8 a 12 mesos, denominat coordinació d'esquemes secundaris i aplicació dels mateixos a noves situacions.
Aquest és important ja que és diferent al estadi de 4 a 8 mesos, aquí ja hi ha una intencionalitat. També cal destacar que es produeix el domini inicial de la casualitat i del temps.
El nen té més interès pels objectes en si i s'acomoda més als objectes.

6- La participió activa de l'infant en el seu desenvolupament cognitiu. Això és duu a terme al subestadi de 12 a 18 mesos.
Aquest és important perquè si per exemple li amaguem un objecte a un infant, una vegada a un lloc i una altra vegada a un altre, aquest el troba, però té problemes de fer-ho quan s'amaga el objecte amb desplaçaments que ell no veu.
Progressos en la construcció de l'espai i en la casualitat.

7- Invenció i representació ( subestadi de 18 a 24 mesos).

8- Joc simbòlic, és important ja que apareix la imitació diferida, una imitació que és la representació del model absent.

9- Les conductes intel·ligents que impliquen representació mental, això és als 18-24 mesos.
10- La coordinació que mostra l'infant als 4 mesos entre visió i succió. L'infant obra la boca quan veu que la seva mare es descorda.ESTADI PREOPERACIONAL DE 2 A 6 ANYS:

Pel que fa a l'estadi preoperacional és caracteritza pel pas que ha de fer l'infant des de l'acció fins a l'operació.
D'aquest estadi destacaré les cinc fites que considero que són les més importants.

1- Per començar destacaria com importants les cinc característiques del pensament preoperatori. Que són les següents:
 • El egocentrisme. És la dificultat de diferenciar el món interior i el exterior. L'infant és mostra centrat en sí mateix.
 • Centració: Tendència de l'infant a seleccionar i tenir en compte un sol aspecte de la realitat.
 • Sincretisme: Relacionen coses que no tenen res a veure.
 • Juxtaposició: Incapacitat de relacionar o ordenar d'una manera lògica els element que formen un tot.
 • Irreversivilitat: Incapacitat de realitzar una acció en els dos sentits, ja que no pot comprendre que es tracta de la mateixa acció però al revés.

2- La representació. Es la substitució d'un objecte, persona, animal o situació per qualsevol cosa que ocupa el seu lloc.


3- Les tres classes de representacions:
 • El senyal: el significat té una relació pròxima amb el significat. Un exemple: veiem fum i ho associem amb que hi ha foc.
 • El símbol: La relació no és tan pròxima però hi ha una semblança. Un exemple: quan imitem a una persona i ràpid sabem qui és.
 • El signe: No hi ha cap lligam. Un exemple: el llenguatge.

4- El pensament simbòlic i preconceptual, que passa al subestadi que va de 2 a 4 anys. Aquest subestadi es caracteritza per preconceptes ( nocions que l'infant lliga a la utilització de les primeres paraules amb valor representatiu que adquireix) i raonament ( és el que vincula entre sí preconceptes, el seu raonament només té en compte la part del fet).

5- I per últim destacar com important el subestadi que va de 4 a 7 anys aproximadament. És denominat el pensament intuïtiu.
El raonament aconsegueix un progressiu grau de reversibilitat.
Llavors cal destacar que és produeix una descentració, les intuïcions es van apropant a les operacions concretes i el raonament està relacionat al realisme( indiferenciació entre el món psíquic i el món físic), animisme ( atribuir vida i consciència a objectes inanimats) i artificialisme ( creure que totes les coses que existeixen han estat fabricades per un ésser humà o sobrehumà).


domingo, 3 de abril de 2011

ACTIVITAT 7 PROPOSTA EN GRUP

IMATGE 1
En la primera imatge podem observar un infant en un entorn pobre, el qual es troba descalç i amb una vestimenta precària.
Es troba recollint aigua tot sol, es capaç d'agafar el recipient amb una sola mà per tant podem dir que té la pinça fina assumida.
Es troba en equilibri estàtic.
En quant al to muscular, podem dir que el seu cos està en tensió ja que el recipient que aguantar s'està plenant d'aigua i per tant cada cop pesarà més.
En quant a la lateralitat podem observar que subjecta el recipient amb la mà dreta.
Per això creiem que, té uns tres anys i mig, tot i que no estem massa segures ja que la possible malnutrició del nen pot afectar notablement en el seu desenvolupament.
IMATGE 2
En la segona imatge podem observar a un nen jugant a blocs de construcció al carrer.
La postura que adopta és ajupit sobre els dos peus, l'esquena la maté recta, les cames flexionades, amb la mà dreta encaixant un bloc i la mà esquerra subjectant la torre per a que no caigui. Es pot observar que domina la pinça fina i suparior, també té adquirida la coordinació oculo-manual. Es pot dir que, s'aprecia hipertonia en les extremitats i que l'equilibri estàtic el te adquirit. Pel que fa a la lateralitat la mà dominant dirien que és la mà dreta.
Aquest infant pot tindre entre 18 i 24 mesos, basant-me, per   exemple, en l'activitat que està executant, encara que un nen amb 27 mesos comença a fer les torres de 8 encaixos.
IMATGE 3

A la foto podem veure un nen assentat al terra i mirant un conte, és mostra content .Està assentat i amb la mà dreta està assenyalant el dibuix del conte. El tronc i el cap el manté recte i mirant cap abaix, ja que està mirant el conte.
De l'equilibri podem dir que és estàtic i el té assolit, ja que és manté perfectament assentat.
La seva lateralitat encara no la té assolida però podem veure que li predomina la mà dreta.
La seva prensió podem dir que fa la pinça inferior i la superior la té assolida, podria agafar perfectament una joguina entre el polze i el menovell i podria agafar una joguina molt petita entre el polze i l'índex.

Creiem que té uns 10-12 mesos, ja que és pot aixecar sol i caminar.